سخنرانی علمی

عنوان : Q-Methodology in Applied Linguistics
سخنرانان : آقای دکتر محمد امینی فارسانی

خانم شقایق کریم زاده

زمان : یکشنبه 19 آذر 1402 ساعت 15:00 الی 17:00
مکان : سالن جلسات گروه زبان های خارجه
برگزارکننده : انجمن علمی دانشجویی گروه زبان های خارجه
توضیحات : شرکت برای تمام علاقه مندان آزاد می باشد

مسئول هماهنگی: خانم شقایق کریم زاده

ایمیل: mohammad_farsani@iust.ac.ir

فهرست